ประธานคณะกรรมการดำเนินการ          
    นายธเนศ เต็มทรัพย์อนันต์
ประธานกรรมการดำเนินการ
         
  คณะกรรมการอำนวยการ    
    นายพรเทพ เจี่ยทอง
รองประธาน
นายยชุรเวท เดชไพฑูรย์กุล
เลขานุการ
นางสาวภารดี ศิริมาสกุล
เหรัญญิก
นางขวัญเรือน เลาหลียานุรักษ์
กรรมการ
   
  คณะกรรมการเงินกู้  
    นายยงยุทธ ฤทธิบุตรสกุล
ประธาน
นางนงอนณพร พงศภักศิริ
เลขานุการ
นางณัฐศศิ ณ สงขลา
กรรมการ
นายปกรณ์ คำเอี่ยม
กรรมการ
นางสาวธนวรรณ ป้อมป่า
กรรมการ
 
  คณะกรรมการศึกษา  
    นางผ่องใส องค์ศิริวิทยา
ประธาน
นางอำพร พลับพลึง
เลขา
นางรุ่งนภา สายสกล
รองประธาน
นางสาวบัวลอย ปันตุ่น
กรรมการ
นายปริเยศ เดชไพฑูรย์กุล
กรรมการ
 
  ที่ปรึกษา        
    นางบุญสิริ ธนประกอบ
ที่ปรึกษา
นายประสิทธิ์ ธนประกอบ
ที่ปรึกษา
       
  พนักงาน        
    นางสาวกัณฑ์กานต์ แดนเกตุ
ผู้จัดการ
นางสาวกุลฉัตร กรกิตติชญาณ์
พนักงานการเงิน